Banker i Tchad

Åben kort
Lokal tid:
17:10:35

Banque BSIC(agence Rue de 40 M)

N'Djamena
bankLæs mere

BSIC TCHAD AGENCE DE NDJARI

N'Djamena
bankLæs mere

Ecobank (agence rue de 40 M)

N'Djamena
bankLæs mere

SGTB (agence rue de 40 M)

N'Djamena
bankLæs mere

UBA Paris Congo

MARDJANE DAFFAC, N'Djamena
bankLæs mere

Banque Agricole &Commerciale. البنك الزراعي التجاري

N'Djamena
bankLæs mere

BSIC TCHAD SA

Avenue Charles de Gaulle, N'Djamena
bankLæs mere

BIAT Bank

Avenue Charles de Gaulle, N'Djamena
bankLæs mere

Banque Commerciale - Chari (BCC)

N'Djamena
bankLæs mere

Financial Bank du Tchad

Avenue Charles de Gaulle, N'Djamena
bankLæs mere

UBA

BP 1148 Avenue Charles de Gaulle, N'Djamena
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Tchad

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning